sarat-mohapatra-1970

Dr. Sarat K. Mohapatra

President

1970 Metallurgy. Lives in MN, USA.

john-korah-1966

Mr. John K. Korah

Vice-President

1966 Mechanical. Lives in MD, USA.

biswanath-sahoo-1998

Mr. Bishwanath Sahoo

Treasurer

1998 Mechanical. Lives in NJ, USA.